نقاشی

پسرك
 با دستاني نحيف
جهان را نقاشي مي كند
 بر صفحه اي كوچك
و آن را با گلي
 مي گذارد كنار عكس پدر
 كه در متن جنگ
بر پايان خويش
 مردانه خم شده بود

شاعر ناهید عباسی از دفتر شعر  در قصلهای سفر

/ 0 نظر / 5 بازدید