عروس پاييز

چه قدرتازه می شوم،آبان که می آيد/
لبريزمی شوم از بوسه های زردونارنجی/
چه زيبامی رقصدبرشاخه ها،همراه باسازباد/
نارنجی که عروس پاييزمی شود/
که عطرنگاهش درکوچه باغ های شعرمی پيچد/
وشاعربی واژه نمی ماند/درزيباترين فصل خدا/
فصلی که به قول سهراب<<تاچشم کارمی کرد هوش پاييزبود>>.
دانیال رحمانیان
/ 0 نظر / 7 بازدید