دل است دیگر ... ! نمی فهمد

من در این دنیا فقط یه چیزی دارم....
اسمش دلــــــ است !
اگر قرار
بــــــود بفهمد که فاصله یعنی چــــــــه

اگر قرار
بــــــود بفهمــــد که نمیشــــد دلـــــ …

میشد
مغــــــــز !

دلـــــ است
..

نمی فهمــــــد دیگر … !

/ 0 نظر / 8 بازدید