پروانه های کاغذی

پروانه فتاحی طاهری

تو مرا با برگ كاغذي
پر از پروانه
 به شهر پروانه ها بردي
و خبر از قاصدك باغ دادي
 كه باغ هم پر از پروانه است
 و دلم نيز پر از آواز پرواز پروانه ها
 تو مرا ب يك برگ پر از پروانه
 به اوج صداقت ها
و صميميت ها بردي
و در اين انديشه
 وقتي كه بزرگ شدي
گاهي
 خلوص كودكي اتفاق مي افتد
 و هميشه پيش از آ“كه فكر كني ، اتفاق مي افتد
 تو مرا با يك جهان
پر از
 رؤياهاي صادقانه آشنا كردي
و مرا در پرواز لطيف پروانه ها
 و آن همه خوبي اسير

/ 0 نظر / 5 بازدید