مسخ

دهان گشاد سطل زباله
کاغذهای مچاله را
بالا آورد
عینک ته استکانی وارونه روی میز
با طعنه به او نگاه میکند
و آن گوشه ساعت مچی
خواب ُبعد پنجم
زمان تاول میزند
خودکارش را می شکند
خون و جوهر یکی میشود...!

امید

/ 0 نظر / 5 بازدید