به غرورم نفرین

 من به تو شک دارم

مثل زاهد به یقین

و حسادت دارم

به غرورم نفرین

من به تو می نازم

تو که را می نازی

دولت صبح که بود

در شب بازپسین ؟

درمناجات تو بودم

سرگلدستهً خواهش

قسمت می دادم

به خدا،خلق،به دین

ثانیه لج می کرد

عقربه می لنگید

تورنمت ِتاخیر

ورکوردی ننگین

تو مجازات منی

در خرافات ِصداقت

هیئت منصفه وجدان

... گنهکار ترین !!

شاعر  جناب  اقای علی مهر

/ 0 نظر / 5 بازدید