حمید مصدق

ديگر تبار تيره انسان براي زيست
 محتاج قصه هاي دروغين خويش نيست
 ما ذهن پاك كودك معصوم را
 با قصه هاي جن و پري
و
قصرهاي نور
 آلوده مي كنيم
آيا هنوز هم
دلبسته كالسكه زريني ؟
 آيا هنوز هم
 در خواب ناز قصر هاي طلايي را
مي بيني ؟
 

/ 0 نظر / 5 بازدید