به چه مانند کنم حالت چشمان تو را

به چه مانند کنم حالت چشمان تو را
به یکی نغمه جادویی از پنجه گرم
به یکی اختر رخشنده به دامان سپهر
یا به الماسی که بشوییدش در جام شراب
به غزلهای نوازشگر حافظ در شب
یا به سر مستی طغیانگر دوران شباب
به چه مانند کنم تو بگو

آرزو( ياس بهاره )

/ 0 نظر / 5 بازدید