بدرود و درود

همشاگردی

 خدانگهدار !

بدرود ، شهریور گرم و رشن

سلام ، مهر رنگ رنگ

سلام ، فصل پویایی و دانش و خاطره

سلام ، مدرسه

سلام آموزگار خوب و مهربان

سلام ، بابای مدرسه

سلام همشهری ...

زیرا سلام به مهر سلام به همه خوبیها و روشناییها و سپیدیهاست

همشاگردی ، سلام .

/ 0 نظر / 5 بازدید