از گلستان سعدی - باب هشتم

سه چیز[1] پایدار نماند  : مال بی تجارت و علم بی بحث و مالک بی سیاست .[2] 

 


.[1]حکمت سه چیز بی سه چیز

[2]. در بعضی از نسخ این قطعه در این جا ثبت است :

وقتی بلطف گوی و مدارا و مردمی   باشد  که در  کمند قبول آوری دلی

وقتی بقهر گوی که صد کوزۀ نبات    گه گه چنان بکار نیاید که حنظلی

/ 0 نظر / 7 بازدید