( رضی الدین آر تیمانی )

 

همه دردم  ، همه داغم  همه عشقم  همه سوزم  همه در هم گذرد هرمــه

و سال و شب و روزم

و صل و هجرم شده یکسان  هـمه از دولـت عـشقت چـه بـخندم چه بــگریم

چه بسازم چه بسوزم

گفتنی نیست که گویم ز فراقت به چه حالم  حیف و صد حیف که دور

 از تو ندانی به چه روزم

دسـت و پـایـم تپـش دل هـمـه از کــار فـکـنده  چـشـم بـر جــلـوه ی

 دیــدار نیفتاده هنوزم

غــــصه ی بـــی غـــمیم داغ کــند ور نــه بگــویم  داغ بــی دردیــم از

 پـا فِگندَ ور نه بسوزم

رَ ضـــیم  ، جـــمله ی آفاق ، فــروزان ز چرا غــم  همچو مه ، چشم به دریوزه

 ی خورشید ندوم

( رضی الدین آر تیمانی )

/ 0 نظر / 5 بازدید