آسمان بی رنگ

 مردی از جاده ی تنها پرسید:
به کجا میرود این راه دراز؟
بی درنگ پاسخ داد:
مسئله
مقصد نیست،
هر کجا که د ل تو خواست برو

آسمان ِ همه جا
بی رنگ است.

تیر شصت و پنج

شاعر  بهمن کاظمی کردستانی

/ 0 نظر / 5 بازدید