زندگی را معنی

هدف از بودن و از خواندن ما
هدف از شعر سرودن ، تنها
هدف از فلسفه و منطق و صدها عدد خام به دنيای جبر
هدف از گشتن و ماندن ، هدف از بودن در معنی صبر
هدف از عشق ، تداعی
هدف از شوق ، تباهی
هدف از غلغله بازار کنون
هدف از ميکده و بتکده با رقص جنون
زندگی را معنی است
هدف ما فانی است
زندگی فانی نيست
معنی ای جز اين نيست
نگرانيم همه از بودن
نگرانيم کنون از ماندن
زندگی را معنی جز شادی در بر نيست
عاشقی جز اين نيست
افروز ایرانپور
/ 0 نظر / 5 بازدید