عکس بر عکس است

گفتم زچمن ، سبزه واز گل

گفتند دهاتيست و يا به تنش سم

گفتم كه شماراست بگوييد

اين عكس من است اي همه مردم

من مالم اگرگوش درازم

باگوشه شودحرف نكوگم

ادم همه دوچشم ودوگوش است

يكي به ولايت و يكي رم

سوسن به كام گيرزبان را

سوزن نشو واخرتو كژدم
معصومه شعبانی
/ 0 نظر / 5 بازدید