ماتم عشق

 دل رمیده ام دگر فدای تو نمی شود
نگاه خیره ام به در برای تو نمی شود
اگر چنین گریسته ام برای تو نبوده است
و این فغان و شیونم برای تو نبوده است
اگر شعری سروده ام، برای خود سروده ام
برای این دل خودم برای تو نبوده است
اگر که گفتمت بمان کنار این دل غریب
برای ماتم عشق است برای تو نبوده است
اگر به خاک فتاده ام، اگر که من شکسته ام
نخور غم مرا که این برای تو نبوده است
برای تو نمرده ام برای تو نخورده ام
غم دل شکسته ام برای تو نبوده است

شاعر همصدا دختر باران

/ 0 نظر / 5 بازدید