باد پائيزی خورد بر روی برگ

سمیرا- قاصدک تنها

باد پائيزی خورد بر روی برگ

می نوازد صورتش را با دو دست

باد پائيزی برايش قاتل است

با نوازشهای پی در پی ولی

می کند او را جدا از شاخ و برگ

کاش من نيز بودم جای برگ

حاضرم عمرم شود کوته ولی

او نوازد صورتم را با دوست

/ 0 نظر / 7 بازدید