از گلستان سعدی - باب هشتم

در آداب صحبت 

         مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گِرد کردن مال .

عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی [1] چیست , گفت  : نیکبخت آنکه

خورد و کِشت و بدبخت آنکه مرد و هِشت .

             مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد 

                                  که عمر درسر تحصیل مال کرد و نخورد

 [1].  بدبخت  

/ 0 نظر / 7 بازدید