نه بر هر گوش ماهی دُر نشیند

زمان در چهره ات بر گِل نشیند
چو سرکش موج بر ساحل نشیند

بکوش از لحظه ها طرفی ببندی
مباد اندیِشه ات غافل نشیند

شبیه رعد و در یک طُرفةالعین
چنان فواره ای عاجل نشیند

درخت عمر با دانش بیارا
به دانش عمر بر حاصل نشیند

به غفلت گر بمانی از فضایل
جبین را مهرها باطل نشیند

صدف،عمر است و بینش گوهر آن
و بینش بر صدف نازل نشیند

نه بر هر گوش ماهی دُر نشیند
صدف، باشد اگر قابل نشیند...

عاکف-م

/ 0 نظر / 6 بازدید