بعضی ها ...

بعضی آدمها دنیارو زیبامیکنند آدمایی که هروقت ازشون بپرسی چطوری؟میگن خوبم.وقتی میبینن یه گنجشک داره روزمین غذا میخوره راهشون میکنن که اون نپره ...

اگه یخ ام بزنن،دستتو ول نمیکنن بزارن تو جیبشون.آدمایی که از بغل کردن بیشترآرامش میگیرن تا از چیز دیگه.همونایین که براتون حاضرن هرکاری بکنن اینا فرشتن توروخدا نگهشون دارید.

تنهاشون نزارین،داغون میشن!همینها هستندکه دنیاراجای بهتری میکنندمثل آن راننده تاکسی-ای که حتی اگردر ماشینش رامحکم ببندی بلند میگوید:روزخوبی داشته باشی.

ادمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم درچشمشان میشوی،روبرنمیگردانند لبخند میزنند وهنوز نگاه میکنند.

دوستهایی که بدون مناسبت کادو میخرندومیگویند این شال پشت ویترین انگارمال توبود.یاگاهی دفتریادداشتی،نشان،کتابی.آدمهایی که ازسرچهارراه،نرگس نو برانه میخرندوباگل میروندخانه.

آدمهای پیامکهای آخرشب،که یادشان نمیرودگاهی قبل ازخواب

،به دوستانشان یادآوری کنندکه چه عزیزند.آدمهای پیامکهای پُرمهربی بهانه،حتی اگربا آنها بدخلقی و بیحوصلگی کرده باشی

کسانی که غم هیچکس راتاب نمیاورند و تو را به خاطر خودت میخواهند .

/ 0 نظر / 5 بازدید