یک قرن عاشقی

تعداد،
صورت مسأله را
تغییر نمی دهد !

حدس بزن، چند بار گفته ایم و شنیده نشده ایم ؟
چند بار شنیده ایم و
باورمان نشده است ؟
چند بار
؟

پدرم
می گفت:
پدر بزرگ ات، دوستت دارم را
یک
بار هم به زبان نیاورد

مادر
بزرگ ات اما
یک قرن با او عاشقی کرد

" محمدعلی
بهمنی "

/ 0 نظر / 61 بازدید