از گلستان سعدی - باب هشتم

در سخن با دوستان آهسته باش 

                       تا ندارد دشمن خونخوار گوش

پیش دیوار آنچه گوئی هوش دار

                      تا نباشد در پس دیوار گوش

         هر که با دشمنان صلح میکند  سر آزار دوستان دارد .

بشنو ای خردمند از آن دوست دست

                    که با  دشمنانت بود هم نشست

/ 0 نظر / 5 بازدید