پرنده ئ وحشی

عشق


      مانده هنوز که برسم به یک نقطه

      که توجیه عشق

      سوال و جواب نامربوط به صورت مسئله باشد

      ...از من نپرس

      که قلب کوچک ترسویم

      چگونه تن می زند به اقیانوس

      زیرا که احساس خواهم کرد

      حتی زمان و چگونگی عاشق شدن را

      دیکته شده ایم

      نه عزیز کوچولو

      تو ...همین خود تو

      سرکش ترین پرنده ئ وحشی را بر انگشتت نگریسته بودی

      و مگر همین

      آرزوی کودکی هایت نبود ؟

      از من

      نپرس که چرا نشستم

      جواب فرمولهایم در هم گره می خورد

      زیرا که عشق

      به قانونهای فیزیکی کار نمی کند

 

                                                                           ساره احمدی    س. سکوت

/ 0 نظر / 5 بازدید