بیگانه

کاش آن دم
که آئینه سر می دهد آواز غمناک مرا
تو ای شمع
بر باد سیاهی می رفتی
کاش غباری بر می خاست
کاش یکی می رسید از دیار عشق و
تبسمی می آورد...

من از نگاه بیگانه ای که در آینه هاست
سخت می ترسم ...

محمد رضا زارع  - فریاد

/ 0 نظر / 5 بازدید