دخترجهنم

آيه هاي عذاب نازل مي شود
وحلقه هاي بردگي درگوشم مي رقصند
طناب مالك برگردنم
مرا به سوي ويل مي كشاند
زيبايي ، عامل قتاله
پاكي، هيمه ي دوزخ
گذشت، درخت زقوم
اين مكتوب برپيشاني من حك شده است
وشجره ي ثلاثه ي رحمت
برگ رهايي ؛
برسرچاه ويل
طناب برگردنم
كوله بارم سنگين
روي پل صراط
من دختر جهنمم و اين است صداي دوزخ
«هل من مزيد »
من دختر جهنمم

معصومه شعبانی

/ 0 نظر / 5 بازدید