شکست

شکستم را باور نخواهی کرد
تويی که مرا هميشه در اوج می خواهی
می دانی با کدامين تير
اينگونه به زمين خوردم؟...
***
ديگر اوجی نمی بينم
«ديگر» برای ....
فرصت «ديگر» هم برای من تمام شده
بگذار برای لحظه ای
در خود بشکنم.......

الهام ایمانی

/ 0 نظر / 5 بازدید