واستا دنیا

من دیگه خسته شدم بس که چشمام بارونی

پس دلم تا کی فضای غصه رو مهمونیه

من دیگه بسه برام تحمل این همه غم

بسه جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم

وقتی فایده ای نداره غصه خوردن واسه چی

واسه عشق های توخالی ساده مردن واسه چی

نمی خوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم

نمی خوام گناه بی عشقی بیوفته گردنم

نمی خوام در به در پیچ و خم این جاده شم

واسه آتیش همه یک هیزوم آماده شم

واستا دنیا واستا دنیا من میخوام پیاده شم

.................................................................

همه حرف خوب می زنن اما کی خوبه این وسط

بدو خوبش به شما ما که رسیدیم تح خط

قوربونت برم خدا چقدر غریبی رو زمین

آره دنیا ما نخواستیم دل  و با خودت ببر

نمی خوام در به در پیچ و خم این جاده شم

واسه آتیش همه یک هیزوم آماده شم

این همه چرخیدیو چرخوندی آخرش چی شد

اون بیلیط شانس  و بگو قسمت کی شد

همه درویش همه عارف , جای عاشق پس کجاست

این همه طلسم  جای خوش دعا کجاست

نمی خوام در به در پیچ و خم این جاده شم

واسه آتیش همه یک هیزوم آماده شم

/ 0 نظر / 7 بازدید