رسوایی عالم

شهر را شهره ی آفاق کرده ای افسونگر

راز هستی را بر باد ننویسی به آسانی

دلت را سیمای جان ها کرده ای به روشنی

آفتاب هم نمی داند در خلسه ات سر فرود آورد

همه در تو رسوایی عالم را دیده اند لحظه ای

رضا آشفته

/ 0 نظر / 5 بازدید