طلوع دهکده

دانیال رحمانیان.
چه قدرتنهايم!/چشمانت که باشند،طلوع دهکده احساس،ديدنيست/آن وقت،آسمان راباورخواهم کرد/درچشمان رهگذران،ردپايت راگم کرده ام!،حتی روی ذهن خسته زمبن.../راستی ،کجای اين آسمان نشسته ای که بوی خدامی دهی؟!

/ 0 نظر / 5 بازدید