مشت

و کسي هيچ گاه نفهميد
اين مشتان گره کرده
بغض که را
اين چنين سخت
به سينه مي کوبد
و چقدر امروز دستانم خسته است
از اين همه مشت هاي گره کرده
و تو خالي
خس خس سينه هايم گواهي مي دهد
خوب گوش کن ...
خود را خواهی یافت
گوش کن ...

تیکه سنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید