اشک

بياامشب به من محرم شواي اشک
بیاامشب توهم باغم شوای اشک
بیا بنگر دلم تنها شده باز
بیا قلب مراهمدم شو ای اشک
من ان گلبوته خشک کویری
بيابرروی من شبنم شوای اشک
رهاکن ميل ماندن دردو چشمم
توجاری بررخ زردم شواي اشک
بيا ارام من در بيقراری
تسلی بخش من هردم شواي اشک
بیابغض سکوت سینه بشکن
توفریاددل سردم شوای اشک
دلم مجروح درد غربت تو
به روی زخم دل مرهم شواي اشک
رحیم ازدردهجران نالدامشب
بیادرمان بردردم شوای اشک

رحیم.م.آلهاشم

/ 0 نظر / 5 بازدید