نقاش میشوم اگر ...

من تمـــــام شــــــــعرهایم را

در وصف نیامدنت سروده ام !

و اگر یــــک روز ناگهـــــــــــان

ناباورنه ســــــــر برسی . . .

دســـــــــت خالی ,حیرت زده

از شاعر بودن استعفا خواهم داد!

نقــــــاش میشوم

تا ابدیت نقش پرواز را

بر میله های تمام قفس های دنیـا

خواهـــــــم کشید

/ 0 نظر / 5 بازدید