شوق پرواز دارم اینک

شوق پرواز دارم اينک
تا بدانم آن سوی تر چيست؟
تا بدانم آن طرف تر کيست؟
هست جايی که نيرنگی نباشد
هست جايی که فريبی از رفيقی هم نباشد
هست جايي کز بلغزد پای
دستی آيد سوی تو
ليک با دو چشم مضطرب
ونه نگاهی با خشونت
يا لبی اما گزيده
شوق پرواز دارم
تا بيابم من آنجا را
سمیرا - قاصدک تنها

/ 0 نظر / 5 بازدید