از دوردست روياها

شعر از صمد نارونی
به عمق دريا ، به وسعت صحرا
 بلندي كوههاي راستيني
و ايستايي را در تو مي بينم
گام هاي استوار را در تو مي جويم
من تو
را مي شناسم ، از دور دست رويا
عشق پناه گرفته در وجودت
آسان مي كند ، شناخت دريا را
مهر درمان ناپذيرت
آسان مي كند شناخت صحرا را
صداقت و ايمانت
آسان مي كند باور كوهها را
من تو را مي شناسم

/ 0 نظر / 5 بازدید