راه غم

گفتمش راهـی نمــا تنهـــا بیـــایم ســــوی تو
هیــچ کس در ره نبینــــم تـــا رسم بر کوی تو

بـا امیـــد وصــــل تــــو در شام تاریک وسیه
در نظر گـــاهم نبینـــم غیــــر مــاه روی تو

شاخ خشک و بی برم کن دور کن از من کسان
تـــازه و تر می شوم چون می رسم بر جوی تو

غیر تـــــو در ره نبـــــاشد تا که مشغولم کند
زود تــر سوی تـــو آیــم تشنــه ام بر بوی تو

گفت بـــا مـــــــن گوش کن راهی نمایم بهر تو
کـــه انـدران ره شد مهیا توشه ای با خوی تو

راه غـم بــــر تـــو نمایم نیست در آن ره کسی
کـــان مبـــارک ره ســـزای خصلت نیـــکوی تو
اردکان 5/2/86

شمس الدین عراقی

/ 0 نظر / 7 بازدید