بی خبر

سنگین است تکلیف بی تو بودن

تو آسوده بخواب من مشق گریه هایم هر شب مانده است  

  نمی دانم می دانی یا نه ؟ نگاهم را میخوانی یا نه ؟
روزهای انتظار چه عاشقانه مرا می شکند و تو چه سرد از من عبور می کنی

/ 0 نظر / 6 بازدید